فرم ثبت درخواست نیروی مستعد

بعد از تکمیل فرم زیر، بر اساس نیاز شما و ارزیابی‌هایی که باشگاه مهارت و اشتغال بر روی مهارت‌جویان انجام داده است، فردی مستعد و آموزش‌دیده به شما معرفی خواهد شد.