قوانین انصراف

  • انصراف از دوره ها تا 48 ساعت قبل از شروع دوره تنها با کسر 20 درصد از هزینه کل دوره امکان پذیر خواهد بود.
  • در صورت انصراف در 48 ساعت باقی مانده به شروع دوره، 50 درصد از هزینه کل دوره کسر می‌گردد.
  • پس از شروع دوره و تشکیل اولین جلسه به هیچ عنوان امکان انصراف و استرداد وجه وجود ندارد.

قوانین صدور گواهی حضور

دوره های بلند مدت

  • شرکت‌کنندگان تنها مجاز به غیبت در 3 جلسه می‌باشند. در غیر این صورت برای برای اخذ گواهی‌نامه مجاز نخواهند بود.

دوره های کوتاه مدت

  • حضور در 50 درصد مدت زمان دوره الزامیست و شرکت‌کنندگانی که کم‌تر از نصف مدت زمان دوره را در کلاس حاضر نباشند، برای اخذ گواهی‌نامه مجاز نخواهند بود.